Autentifikácia

Kontrola prístupu do siete zvyšuje bezpečnosť dát.

Autentifikácia je proces, ktorý zisťuje či daná osoba alebo script je tým, za koho sa vydáva.

Overením identity používateľa sa predchádza zámene alebo krádeži identity. Na základe identifikácie je používateľovi umožnený alebo zamietnutý prístup do siete alebo informačného systému.

Multifaktorová autentifikácia používa kombináciu viacerých faktorov: heslo, PIN, token, certifikát, biometria. Nastavenie autentifikačných systémov prebieha na interných systémoch alebo je realizované v cloude.

Autentifikácia zabezpečená treťou stranou identifikuje užívateľa vzdialene. Používa email, telefónne číslo, alebo login k väčšej sociálnej sieti. Nejde priamo cez internú databázu, ale prostredníctvom riešení poskytovateľov ako Google, Facebook, LinkedIn atď. Po vykonaní autentifikácie nasleduje autorizácia používateľa. Nastavujú sa práva a role pre používateľa. Každý používateľ môže mať viacero rolí a rôzne práva, ktoré rozhodujú, ku akému obsahu má používateľ prístup.

Platforma MS Active Directory

Autentifikačné služby

Sme partnerom spoločnosti Microsoft. Naše dlhoročné praktické skúsenosti a príslušné certifikáty sú zárukou úspešného nasadenia a inštalácie produktov Microsoft.

Riešenie na platforme MS Active Directory tvorí ucelený nástroj pre centralizovanú správu sieťových objektov a užívateľov v systéme Microsoft Windows.

AD umožňuje nastavenie politiky, pravidiel prístupov, inštalovať programy na počítače či nasadiť kritické aktualizácie systémov. Funguje ako centrálna databáza s funkciami na správu domén, ktorých štruktúra je prísne hierarchická.

Naše riešenia a služby:

 • Jednotná sprava koncových staníc a zariadení
 • Jednoduché zdieľanie adresárov, súborov, tlačiarní
 • GPO (Group Policy Objects) pre zariadenia a užívateľov
 • Jednoduchá integrácia s SSO (Single Sign-on)
 • Nastavovanie užívateľov na pripojenie cez VPN
 • Dvojfaktorová autentifikácia (čipové karty,
  tokeny atď.)
 • PKI (Public Key Infrastructure) infraštruktúra
 • Integrácia so sieťovými tlačiarňami
 • Integrácia s rôznymi portálovými riešeniami

Problém

Nedostatočná identifikácia užívateľov v sieti viedla ku zneužitiu strategických informácií.

Riešenie

Zavedenie riadeného prístupu do siete

Nasadením platformy Active Directory dosiahneme jednoznačnú identifikáciu prihlásených užívateľov, čím na základe pridelených prístupových práv zabezpečíme požadovanú ochranu dát.