Virtualizácia siete

Virtuálna sieť šetrí čas a peniaze!

Proces virtualizácie je vytváranie virtuálneho prostredia na jednom zariadení. Úložný priestor a samotný výkon tohto zariadenia sa rozdelí medzi viaceré operačné systémy (viacerých klientov). Hardware hostiteľského zariadenia sa pri virtualizácii javí ako virtuálny. Toto virtuálne prostredie umožňuje spúšťanie rôznych aplikácií určených pre rôzne architektúry, čím prichádza k úsporám na rôznych úrovniach.

Viacero menších fyzických počítačov nahradí jeden výkonný server. Poruchy sa opravujú jednoducho vytvorením novej fungujúcej kópie virtuálneho stroja. Zjednodušená je tiež migrácia zariadení a riadenie kapacity úložiska dát pri poskytovaní hostingových služieb. Testovanie a inštalácia nových systémov je možná bez poškodenia práve používaného systému, rovnako ako práca s viacerými OS je možná bez potreby reštartovania fyzického zariadenia.

Zabezpečíme:

  • Plnú virtualizáciu
  • Paravirtualizáciu
  • Kontajnerovú virtualizáciu
  • Emuláciu HW

Platforma VMWARE

PLatfroma Vmware

Virtualizácie na platforme VMware

Riešenia na platforme VMware využívajú jeden zdroj pre viac operačných systémov. V rámci plnej virtualizácie dochádza ku simulácii hardvéru a operačné systémy bežia rovnako ako na plnohodnotnom hardvéri.

Pri nasadení hostovanej architektúry sú využívané softvéry VMware Workstation a VMware Server, ktoré sa inštalujú pod operačný systém a zaisťujú virtualizačnú vrstvu.
Pri nasadení hypervisor architektúry sa s využitím VMware vSphere Hypervisor na hardvér nainštaluje virtualizačná vrstva, pod ktorou bežia virtuálne stroje.

Naše riešenia a služby:

  • Zjednodušenie a centralizácia manažmentu IT prostredia
  • Úspora nákladov na hardvér, IT špecialistov, priestor a energie
  • Minimalizácia rizík pri hardvérových haváriách
  • Skrátenie času na obnovu operačných systémov po výpadku
  • Zjednodušenie rozširovania IT infaštruktúry

Virtualizácia servera – umožňuje spustenie viacerých operačných systémov na jednom fyzickom serveri. Zvyšuje efektivitu IT, znižuje prevádzkové náklady, zvyšuje výkon aplikácií, zvyšuje dostupnosť servera.

Virtualizácia desktopu – umožňuje rýchle reakcie na meniace sa potreby jednotlivých užívateľov. Flexibilita napomáha pri spravovaní desktopov externých pracovníkov alebo vzdialených či mobilných pracovísk. Pri desktopovej virtualizácii sa na jednom počítači využívajú súčasne viaceré operačné systémy a náklady na vlastný hardware klesnú o viac ako 50%.

Virtualizácia siete – umožňuje aplikáciám bežať vo virtuálnej sieti, akoby bežali vo fyzickej sieti. Virtualizácia siete predstavuje logické sieťové zariadenia a služby – logické porty, prepínače, smerovače, brány firewall, vyrovnávače záťaže, VPN a ďalšie.

Virtualizácia vs. cloud computing – virtualizácia a cloud computing nie sú vzájomne zameniteľné. Pri virtualizácii softvér vytvára prostredia nezávislé od fyzickej infraštruktúry. Organizácia môže začať s virtualizáciou svojich serverov a neskôr pri zvýšených požiadavkách prejsť na cloud computing.

Riešenie Vmware

Problém

Z priestorových dôvodov nie je možné v miestnosti so servermi (serverovni) inštalovať nové fyzické zariadenie, ktoré sú však potrebné pre nainštalovanie nového operačného systému a aplikácií.

Riešenie

Úplné využitie kapacity serverov

Nasadením virtualizačných softvérov využijeme doposiaľ voľné kapacity existujúcich serverov. Vznikne priestor pre spustenie nového operačného systému aj aplikácií.